Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να υπογραφεί η Δήλωση Συμμετοχής, να κατατεθεί η προκαταβολή ίση με το 30% του κόστους συμμετοχής και να έχετε λάβει επιβεβαίωση της κατάθεσης της προκαταβολής από το Τμήμα Κρατήσεων του Ξενοδοχείου. Το υπόλοιπο εξοφλείται αυστηρά είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την έναρξη του Προγράμματος. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της «Έλατος Επενδυτική ΕΠΕ» υποδηλώνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το Πρόγραμμα και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής.

Επισημαίνουμε ότι με την εξόφληση της συμμετοχής ή το αργότερο με την παράδοση των παιδιών/συμμετεχόντων απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Ιατρική Βεβαίωση από Παιδίατρο που πιστοποιεί ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
  2. Ιατρική Βεβαίωση από Δερματολόγο που πιστοποιεί ότι το παιδί δεν έχει καμία δερματική πάθηση που να επηρεάζει την συμμετοχή του σε κολυμβητικές δραστηριότητες στην πισίνα του Ξενοδοχείου.
  3. Ιατρικό Ιστορικό συμπληρωμένο από τον γονέα – κηδεμόνα σε συνεργασία με τον Παιδίατρό σας στο οποίο αναφέρονται ειδικά θέματα που αφορούν στην υγεία του παιδιού (π.χ. αλλεργίες, άλλες παθήσεις κλπ). Οι γονείς – κηδεμόνες υποχρεούνται να ενημερώσουν για τυχόν χρόνια προβλήματα των παιδιών τους. Τα παιδιά αυτά γίνονται δεκτά κατόπιν έγκρισης του Γιατρού του Προγράμματος και ο Υπεύθυνος του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την συμμετοχή τους.
  4. Αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού.
  5. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων, απαιτείται η Δήλωση Συμμετοχής να φέρει την υπογραφή και των δύο γονέων ή εναλλακτικά να προσκομιστεί Αντίγραφο Απόφασης Επιμέλειας του Δικαστηρίου.
  6. Στην περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση, απαιτείται η Δήλωση Συμμετοχής να φέρει υπογραφή και από τους δύο γονείς.

Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολο­γη­τι­κών, αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.